Background Image
ا

مشخصات فنی محصول در دمای 25°C

نام رزین: پلی وینیل بوتیرال
فام: زرد و مشکی
براقیت: مات ISO 2813
تعداد اجزا: 2 (A:رنگ، B: سخت کننده)
نسبت اختلاط وزنی: A:B =60:40
نسبت اختلاط حجمی:
زمان مجاز مصرف پس از اختلاط 2 اجزا (25 )
8hr ISO 9514
روش سخت شدن:
تبخیر حلال واکنش شیمیایی
درصد جامد وزنی:
24.5% ± 2
ASTM D – 2369
درصد جامد حجمی (تئوری):
12.5% ± 2
ASTM D – 2697
دانسیته: 0.97 ± 0/1 g r/cm ³ ASTM D – 1475
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک: 10 ± 5 μm ASTM D – 1186
پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی: 12/5 ± 0/4 m ² /L TUN 901157
حلال رقیق کننده: تینر سمن با کد 90022
VOC (تئوری ):
722 gr/L

توجهات:

 • توجه : تغيير مشخصات ارائه شده در جدول فوق، با توجه به تهيه مواد اوليه از منابع گوناگون ، محتمل است . لذا جهت دريافات اطلاعات مطالبق با توليد روز، با کارشناسان مهندسي فروش سمن تبادل اطلا عات گردد .
 • توجه : داده هاي مندرج در جدول فوق، در دماي º 25 سانتيگراد اندازه گيري شده و تغييرات دما سبب ايجاد تفاوت در داده ها مي گردد .
 • توجه: ميزان پوشش بر اساس فرمولاسيون و به صورت تئوري محاسبه گرديده است، لذا بر اساس شرايط و نحوه اعمال، مهارت مجري، نوع ابزار رنگ آميزي، شكل سازه، ارتفاع و … ميزان مصرف عملي تغيير خواهد کرد .
 • توجه : مشخصات فنی با به کارگیری حلال پیشنهادی سمن ارائه گردیده و مسئولیت استفاد از انواع دیگر حلال، به عهده مصرف کننده می باشد.

لایه های سازگار

این محصول با انواع آستری و میانی اپوکسی و پلی یورتان و دیگر گروه های رنگ از جمله الکیدی، وینیلی، کلروکائوچو و … سازگار است. بهینه ترین روش آن است که مجموعه لایه ها از یک سازنده انتخاب شود. سیستم ارائه شده با توجه به شرایط محیطی قابلیت تغییر دارد. با توجه به تنوع شرایط و روش های اعمال، جهت انتخاب سیستم رنگ آمیزی مناسب با کارشناسان مهندسی فروش سمن تبادل اطلاعات گردد.

مشخصات فنی محصول در دمای 25°C

نام رزین: کوپلیمر اکریلیک
فام: سفید(در فام های دیگر نیز قابل ارائه می باشد)
براقیت در زاویه 85°: 30-40 ISO 2813
تعداد اجزا: 1
نسبت اختلاط وزنی:
نسبت اختلاط حجمی:
زمان مجاز مصرف پس از اختلاط 2 اجزا (25 )
ISO 9514
روش سخت شدن:
تبخیر آب و انعقاد
درصد جامد وزنی:
61% ± 2
ASTM D – 2369
درصد جامد حجمی (تئوری):
45% ± 2
ASTM D – 2697
دانسیته: 1/ 42 ± 0/1 gr/cm ³ ASTM D – 1475
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک: 50 ± 5 μm ASTM D – 1186
پپوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی: 9 ± 0/4 m ² /L TUN 901157
حلال رقیق کننده: آب
VOC (تئوری ):
<1/5 gr/L

توجهات:

 • توجه : تغيير مشخصات ارائه شده در جدول فوق، با توجه به تهيه مواد اوليه از منابع گوناگون ، محتمل است . لذا جهت دريافات اطلاعات مطالبق با توليد روز، با کارشناسان مهندسي فروش سمن تبادل اطلا عات گردد .
 • توجه : داده هاي مندرج در جدول فوق، در دماي º 25 سانتيگراد اندازه گيري شده و تغييرات دما سبب ايجاد تفاوت در داده ها مي گردد .
 • توجه: ميزان پوشش بر اساس فرمولاسيون و به صورت تئوري محاسبه گرديده است، لذا بر اساس شرايط و نحوه اعمال، مهارت مجري، نوع ابزار رنگ آميزي، شكل سازه، ارتفاع و … ميزان مصرف عملي تغيير خواهد کرد .

لایه های سازگار

رنگ سمن 00-00500 به صورت تک و يا چند لایه، به عنوان آستری  بر روی سطوح آماده سازی شده یا رویه به کار می رود. بهينه ترين روش آن است كه مجموعه لايه ها از يك سازنده انتخاب شود. سيستم ارائه شده با توجه به شرايط محيطي قابليت تغيير دارد. با توجه  به تنوع شرايط و روشهاي اعمال، جهت انتخاب سيستم رنگ آميزي  مناسب با كارشناسان مهندسي فروش سمن تبادل اطلاعات گردد.

مشخصات فنی محصول در دمای 25°C

نام رزین: اپوکسی
نوع هاردنر پلی امین
فام:
سفید(در فام های دیگر نیز قال ارائه است.)
براقیت: نیمه براق
تعداد اجزا: 2 (A: رنگ، B: سخت کننده)
نسبت اختلاط وزنی: A/B=6:1
نسبت اختلاط حجمی:
زمان مجاز مصرف پس از اختلاط 2 اجزا (25 )
<4hrs ISO 9514
روش سخت شدن:
تبخير حلال و واکنش شيميايي
درصد جامد وزنی:
92%±2
ASTM D – 2369
درصد جامد حجمی (تئوری):
86%±2
ASTM D – 2697
دانسیته: 1/ 56 ± 0/1 gr/cm ³ ASTM D – 1475
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک: 350 ± 50 μm ASTM D – 1186
پپوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی: 2/46 ± 0/ 1 m ² /L TUN 901157
حلال رقیق کننده: تینر اپوکسی سمن با کد 90005
VOC (تئوری ):
102 gr/L

توجهات:

 • توجه : تغيير مشخصات ارائه شده در جدول فوق، با توجه به تهيه مواد اوليه از منابع گوناگون ، محتمل است . لذا جهت دريافات اطلاعات مطالبق با توليد روز، با کارشناسان مهندسي فروش سمن تبادل اطلا عات گردد .
 • توجه : داده هاي مندرج در جدول فوق، در دماي º 23 سانتيگراد اندازه گيري شده و تغييرات دما سبب ايجاد تفاوت در داده ها مي گردد .
 • توجه: ميزان پوشش بر اساس فرمولاسيون و به صورت تئوري محاسبه گرديده است، لذا بر اساس شرايط و نحوه اعمال، مهارت مجري، نوع ابزار رنگ آميزي، شكل سازه، ارتفاع و … ميزان مصرف عملي تغيير خواهد کرد .
 • توجه : مشخصات فني با به کارگيري حلال پيشنهادي سمن ارائه گرديده و مسئوليت استفاده از آن انواع ديگر حلال، به عهده مصرف کننده مي باشد .

لایه های سازگار

این محصول به صورت تک لایه به کاربرده می شود. بهینه ترین روش آن است که مجموعه لایه ها از یک سازنده انتخاب شود. سیستم ارائه شده با توجه به شرایط محیطی قابلیت تغییر دارد. با توجه به تنوع شرایط و روش های اعمال، جهت انتخاب سیستم رنگ آمیزی مناسب با کارشناسان مهندسی فروش سمن تبادل اطلاعات گردد.

مشخصات فنی محصول در دمای 25°C

نام رزین: اپوکسی
نوع هاردنر پلی امید
فام:
اخزایی(در فام های دیگر نیز قال ارائه است.)
تعداد اجزا: 2 (A: رنگ، B: سخت کننده)
نسبت اختلاط وزنی: A/B=80:20
نسبت اختلاط حجمی: A/B=70:30
زمان مجاز مصرف پس از اختلاط 2 اجزا (25 )
<8hrs ISO 9514
روش سخت شدن:
تبخير حلال و واکنش شيميايي
درصد جامد وزنی:
64%±2
ASTM D – 2369
درصد جامد حجمی (تئوری):
43%±2
ASTM D – 2697
دانسیته: 1/35 ± 0/1 gr/cm ³ ASTM D – 1475
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک: 90 ± 5 μm ASTM D – 1186
پپوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی: 4/8 ± 0/4 m ² /L TUN 901157
حلال رقیق کننده: تینر اپوکسی سمن با کد 90005
VOC (تئوری ):
486 gr/L

توجهات:

 • توجه : تغيير مشخصات ارائه شده در جدول فوق، با توجه به تهيه مواد اوليه از منابع گوناگون ، محتمل است . لذا جهت دريافات اطلاعات مطالبق با توليد روز، با کارشناسان مهندسي فروش سمن تبادل اطلا عات گردد .
 • توجه : داده هاي مندرج در جدول فوق، در دماي º 23 سانتيگراد اندازه گيري شده و تغييرات دما سبب ايجاد تفاوت در داده ها مي گردد .
 • توجه: ميزان پوشش بر اساس فرمولاسيون و به صورت تئوري محاسبه گرديده است، لذا بر اساس شرايط و نحوه اعمال، مهارت مجري، نوع ابزار رنگ آميزي، شكل سازه، ارتفاع و … ميزان مصرف عملي تغيير خواهد کرد .
 • توجه : مشخصات فني با به کارگيري حلال پيشنهادي سمن ارائه گرديده و مسئوليت استفاده از آن انواع ديگر حلال، به عهده مصرف کننده مي باشد .

لایه های سازگار

این محصول قابلیت اعمال بر انواع آستری اپوکسی پلی آمید، پلی آمین و اتیل سیلیکات را دارد. جهت رنگ رویه می توان از انواع رنگ های رویه اپوکسی پلی آمید، پلی آمین، پلی یورتان، انواع رنگ های آلکیدی هواخشک روغنی، فوری، کلروکائوچو، وینیلی و … استفاده  کرد.

مشخصات فنی محصول در دمای 25°C

نام رزین: اپوکسی
نوع هاردنر پلی امید
فام:
طوسی(محدودیت فام دارد)
براقیت: مات ISO 2813
تعداد اجزا: 2 (A: رنگ، B: سخت کننده)
نسبت اختلاط وزنی: A/B=96:4
نسبت اختلاط حجمی:
زمان مجاز مصرف پس از اختلاط 2 اجزا (25 )
<6hr s ISO 9514
روش سخت شدن:
تبخير حلال و واکنش شيميايي
درصد جامد وزنی:
87%±2
ASTM D – 2369
درصد جامد حجمی (تئوری):
54%±2
ASTM D – 2697
دانسیته: 2/ 98 ± 0/ 2 gr/cm ³ ASTM D – 1475
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک: 70 ± 10 μm ASTM D – 1186
پپوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی: 7 / 20 ± 0/ 30 m ² /L TUN 901157
حلال رقیق کننده: تینر اپوکسی سمن با کد 90005
VOC (تئوری ):
390 gr/L

توجهات:

 • توجه : تغيير مشخصات ارائه شده در جدول فوق، با توجه به تهيه مواد اوليه از منابع گوناگون ، محتمل است . لذا جهت دريافات اطلاعات مطالبق با توليد روز، با کارشناسان مهندسي فروش سمن تبادل اطلا عات گردد .
 • توجه : داده هاي مندرج در جدول فوق، در دماي º 23 سانتيگراد اندازه گيري شده و تغييرات دما سبب ايجاد تفاوت در داده ها مي گردد .
 • توجه: ميزان پوشش بر اساس فرمولاسيون و به صورت تئوري محاسبه گرديده است، لذا بر اساس شرايط و نحوه اعمال، مهارت مجري، نوع ابزار رنگ آميزي، شكل سازه، ارتفاع و … ميزان مصرف عملي تغيير خواهد کرد .
 • توجه : مشخصات فني با به کارگيري حلال پيشنهادي سمن ارائه گرديده و مسئوليت استفاده از آن انواع ديگر حلال، به عهده مصرف کننده مي باشد .

لایه های سازگار

این محصول با انواع رنگ رویه و میانی اپوکسی، پلی پورتان،  وینیلی و کلرو کائوچو و … سازگار است. بهینه ترین روش آن است که مجموعه لایه ها از یک سازنده انتخاب شود. سیستم ارائه شده با توجه به شرایط محیطی قابلیت تغییر دارد. با توجه به تنوع شرایط و روش های اعمال، جهت انتخاب سیستم رنگ آمیزی مناسب با کارشناسان مهندسی فروش سمن تبادل اطلاعات گردد.

مشخصات فنی محصول در دمای 25°C

نام رزین: اتیل سیلیکات
فام: طوسی (محدودیت فام دارد.)
براقیت: مات ISO 2813
تعداد اجزا: 2
نسبت اختلاط وزنی: A:B =80:20
نسبت اختلاط حجمی: A:B =34:66
زمان مجاز مصرف پس از اختلاط 2 اجزا (25 )
1hr ISO 9514
روش سخت شدن:
تبخیر حلال واکنش شیمیایی
درصد جامد وزنی:
90% ± 2
ASTM D – 2369
درصد جامد حجمی (تئوری):
62% ± 2
ASTM D – 2697
دانسیته: 3 ± 0/1 g r/cm ³ ASTM D – 1475
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک: 75 ± 5 μm ASTM D – 1186
پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی: 8/ 3 ± 0/4 m ² /L TUN 901157
حلال رقیق کننده:
VOC (تئوری ):
300 gr/L

توجهات:

 • توجه : تغيير مشخصات ارائه شده در جدول فوق، با توجه به تهيه مواد اوليه از منابع گوناگون ، محتمل است . لذا جهت دريافات اطلاعات مطالبق با توليد روز، با کارشناسان مهندسي فروش سمن تبادل اطلا عات گردد .
 • توجه : داده هاي مندرج در جدول فوق، در دماي º 25 سانتيگراد اندازه گيري شده و تغييرات دما سبب ايجاد تفاوت در داده ها مي گردد .
 • توجه: ميزان پوشش بر اساس فرمولاسيون و به صورت تئوري محاسبه گرديده است، لذا بر اساس شرايط و نحوه اعمال، مهارت مجري، نوع ابزار رنگ آميزي، شكل سازه، ارتفاع و … ميزان مصرف عملي تغيير خواهد کرد .

لایه های سازگار

از این رنگ می توان به عنوان یک لایه رنگ منفرد بر روی سطوح فولادی استفاده نمود و جهت رنگ رویه و میانی با انواع رنگ های اپوکسی، پلی یورتان و سیلیکونی سازگار می باشد. بهینه ترین روش آن است که مجموعه لایه ها از یک سازنده انتخاب شود. سیستم ارائه شده با توجه به شرایط محیطی قابلیت تغییر دارد. با توجه به تنوع شرایط و روش های اعمال، جهت انتخاب سیستم رنگ آمیزی مناسب با کارشناسان مهندسی فروش سمن تبادل اطلاعات گردد.

مشخصات فنی محصول در دمای 25°C

نام رزین: آلکید متوسط روغن
فام: سفید(در فام های دیگر نیز قابل ارائه است.)
براقیت: براق (به صورت مات یا نیمه براق نیز قابل ارائه است.) ISO 2813
تعداد اجزا: 1
نسبت اختلاط وزنی:
نسبت اختلاط حجمی:
زمان مجاز مصرف پس از اختلاط 2 اجزا (25 )
ISO 9514
روش سخت شدن:
تبخیر حلال و اکسیداسیون در هوا
درصد جامد وزنی:
64 % ± 2
ASTM D – 2369
درصد جامد حجمی (تئوری):
50 % ± 2
ASTM D – 2697
دانسیته: 1/19 ± 0/1 gr/cm ³ ASTM D – 1475
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک: 50 ± 5 μm ASTM D – 1186
پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی: 10 ± 0/4 m ² /L TUN 901157
حلال رقیق کننده: تینر آلکیدی سمن با کد 90003-03
VOC (تئوری ):
428 gr/L

توجهات:

 • توجه : تغيير مشخصات ارائه شده در جدول فوق، با توجه به تهيه مواد اوليه از منابع گوناگون ، محتمل است . لذا جهت دريافات اطلاعات مطالبق با توليد روز، با کارشناسان مهندسي فروش سمن تبادل اطلا عات گردد .
 • توجه : داده هاي مندرج در جدول فوق، در دماي º 25 سانتيگراد اندازه گيري شده و تغييرات دما سبب ايجاد تفاوت در داده ها مي گردد .
 • توجه: ميزان پوشش بر اساس فرمولاسيون و به صورت تئوري محاسبه گرديده است، لذا بر اساس شرايط و نحوه اعمال، مهارت مجري، نوع ابزار رنگ آميزي، شكل سازه، ارتفاع و … ميزان مصرف عملي تغيير خواهد کرد .
 • توجه : مشخصات فني با به کارگيري حلال پيشنهادي سمن ارائه گرديده و مسئوليت استفاده از انواع ديگر حلال، به عهده مصرف کننده مي باشد .

لایه های سازگار

این محصول را می توان بر روی انواع رنگ های آستری و میانی اعمال نمود. از اعمال این رنگ بر روی سطوحی که با رنگ آستری و رنگ میانی الکیدی بلند روغن رنگ آمیزی شده است، خودداری گردد. بهینه رترین روش آن است که مجموعه لایه ها از یک سازنده انتخاب شود. سیستم ارائه شده با توجه به شرایط محیطی قابلیت تغییر دارد. با توجه به تنوع شرایط و روش های اعمال، جهت انتخاب سیستم رنگ آمیزی مناسب با کارشناسان مهندسی فروش سمن تبادل اطلاعات گردد.

مشخصات فنی محصول در دمای 25°C

نام رزین: آلکید بلند روغن
فام: سفید(در فام های دیگر نیز قابل ارائه است.)
براقیت: براق (به صورت مات یا نیمه براق نیز قابل ارائه است.) ISO 2813
تعداد اجزا: 1
نسبت اختلاط وزنی:
نسبت اختلاط حجمی:
زمان مجاز مصرف پس از اختلاط 2 اجزا (25 )
ISO 9514
روش سخت شدن:
تبخیر حلال و اکسیداسیون در هوا
درصد جامد وزنی:
63 % ± 2
ASTM D – 2369
درصد جامد حجمی (تئوری):
45 % ± 2
ASTM D – 2697
دانسیته: 1/ 19 ± 0/1 gr/cm ³ ASTM D – 1475
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک: 45 ± 5 μm ASTM D – 1186
پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی: 10 ± 0/4 m ² /L TUN 901157
حلال رقیق کننده: تینر آلکیدی سمن با کد 90001
VOC (تئوری ):
418 gr/L

توجهات:

 • توجه : تغيير مشخصات ارائه شده در جدول فوق، با توجه به تهيه مواد اوليه از منابع گوناگون ، محتمل است . لذا جهت دريافات اطلاعات مطالبق با توليد روز، با کارشناسان مهندسي فروش سمن تبادل اطلا عات گردد .
 • توجه : داده هاي مندرج در جدول فوق، در دماي º 25 سانتيگراد اندازه گيري شده و تغييرات دما سبب ايجاد تفاوت در داده ها مي گردد .
 • توجه: ميزان پوشش بر اساس فرمولاسيون و به صورت تئوري محاسبه گرديده است، لذا بر اساس شرايط و نحوه اعمال، مهارت مجري، نوع ابزار رنگ آميزي، شكل سازه، ارتفاع و … ميزان مصرف عملي تغيير خواهد کرد .
 • توجه : مشخصات فني با به کارگيري حلال پيشنهادي سمن ارائه گرديده و مسئوليت استفاده از انواع ديگر حلال، به عهده مصرف کننده مي باشد .

لایه های سازگار

این محصول قابلیت اجرا بر روی انواع آستری با رنگدانه های ضد خوردگی نظیر زینک فیفات، سرنج، اکسید آهن و زینک کرومات را، به عنوان رنگ رویه دارا می باشد. بهینه رترین روش آن است که مجموعه لایه ها از یک سازنده انتخاب شود. سیستم ارائه شده با توجه به شرایط محیطی قابلیت تغییر دارد. با توجه به تنوع شرایط و روش های اعمال، جهت انتخاب سیستم رنگ آمیزی مناسب با کارشناسان مهندسی فروش سمن تبادل اطلاعات گردد.

مشخصات فنی محصول در دمای 25°C

نام رزین: اکریلیک ترموپلاست
فام: سفید(در فام های دیگر نیز قابل ارائه است.)
براقیت: نیمه براق (به صورت مات نیز قابل ارائه است.) ISO 2813
تعداد اجزا: 1
نسبت اختلاط وزنی:
نسبت اختلاط حجمی:
زمان مجاز مصرف پس از اختلاط 2 اجزا (25 )
ISO 9514
روش سخت شدن:
تبخیر حلال
درصد جامد وزنی:
61 % ± 2
ASTM D – 2369
درصد جامد حجمی (تئوری):
49 % ± 2
ASTM D – 2697
دانسیته: 1/14 ± 0/1 gr/cm ³ ASTM D – 1475
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک: 50 ± 5 μm ASTM D – 1186
پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی: 9/8 ± 0/4 m ² /L TUN 901157
حلال رقیق کننده: تینر سمن با کد 90030 یا 90003-03
VOC (تئوری ):
445 gr/L

توجهات:

 • توجه : تغيير مشخصات ارائه شده در جدول فوق، با توجه به تهيه مواد اوليه از منابع گوناگون ، محتمل است . لذا جهت دريافات اطلاعات مطالبق با توليد روز، با کارشناسان مهندسي فروش سمن تبادل اطلا عات گردد .
 • توجه : داده هاي مندرج در جدول فوق، در دماي º 25 سانتيگراد اندازه گيري شده و تغييرات دما سبب ايجاد تفاوت در داده ها مي گردد .
 • توجه: ميزان پوشش بر اساس فرمولاسيون و به صورت تئوري محاسبه گرديده است، لذا بر اساس شرايط و نحوه اعمال، مهارت مجري، نوع ابزار رنگ آميزي، شكل سازه، ارتفاع و … ميزان مصرف عملي تغيير خواهد کرد .
 • توجه : مشخصات فني با به کارگيري حلال پيشنهادي سمن ارائه گرديده و مسئوليت استفاده از انواع ديگر حلال، به عهده مصرف کننده مي باشد .

لایه های سازگار

این رنگ را می توان به عنوان لایه دوم و سوم بر روی آستری مناسب و سازگار با آن و یا به صورت لایه رویه در یک سیستم پوشش شامل آستری، لایه میانی و رویه اعمال نمود. همچنین این رنگ را می توان به صورت تک لایه و به تنهایی بر روی سطح استفاده کرد.

مشخصات فنی محصول در دمای 25°C

نام رزین: اکریلیک ترموپلاست
فام: سفید(در فام های دیگر نیز قابل ارائه است.)
براقیت: براق (به صورت مات یا نیمه براق نیز قابل ارائه است.) ISO 2813
تعداد اجزا: 1
نسبت اختلاط وزنی:
نسبت اختلاط حجمی:
زمان مجاز مصرف پس از اختلاط 2 اجزا (25 )
ISO 9514
روش سخت شدن:
تبخیر حلال
درصد جامد وزنی:
60 % ± 2
ASTM D – 2369
درصد جامد حجمی (تئوری):
45 % ± 2
ASTM D – 2697
دانسیته: 1/17 ± 0/1 gr/cm ³ ASTM D – 1475
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک: 50 ± 5 μm ASTM D – 1186
پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی: 9 ± 0/4 m ² /L TUN 901157
حلال رقیق کننده: تینر سمن با کد 90030
VOC (تئوری ):
468 gr/L

توجهات:

 • توجه : تغيير مشخصات ارائه شده در جدول فوق، با توجه به تهيه مواد اوليه از منابع گوناگون ، محتمل است . لذا جهت دريافات اطلاعات مطالبق با توليد روز، با کارشناسان مهندسي فروش سمن تبادل اطلا عات گردد .
 • توجه : داده هاي مندرج در جدول فوق، در دماي º 25 سانتيگراد اندازه گيري شده و تغييرات دما سبب ايجاد تفاوت در داده ها مي گردد .
 • توجه: ميزان پوشش بر اساس فرمولاسيون و به صورت تئوري محاسبه گرديده است، لذا بر اساس شرايط و نحوه اعمال، مهارت مجري، نوع ابزار رنگ آميزي، شكل سازه، ارتفاع و … ميزان مصرف عملي تغيير خواهد کرد .
 • توجه : مشخصات فني با به کارگيري حلال پيشنهادي سمن ارائه گرديده و مسئوليت استفاده از انواع ديگر حلال، به عهده مصرف کننده مي باشد .

لایه های سازگار

این رنگ را می توان به صورت تک لایه و به تنهایی بر روی سطح استفاده نمود که چسبندگی خوبی را ارائه می نماید. بهینه رترین روش آن است که مجموعه لایه ها از یک سازنده انتخاب شود. سیستم ارائه شده با توجه به شرایط محیطی قابلیت تغییر دارد. با توجه به تنوع شرایط و روش های اعمال، جهت انتخاب سیستم رنگ آمیزی مناسب با کارشناسان مهندسی فروش سمن تبادل اطلاعات گردد.